ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ นนทโคตร

  • ตำแหน่ง:ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • สังกัด:คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
  • อีเมล:nan_phanin@hotmail.com
  • เบอร์โทรศัพท์:0819719377
ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบัน ปีที่จบ
1 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of New England, Australia 2553
2 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544
3 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541
ประวัติการทำงาน
ที่ ทำงานในตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ปีที่เริ่มทำงาน ปีที่สิ้นสุด
1 คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2556 2563
2 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2544 -
3 ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2556 -
ประวัติการเป็นวิทยากร
ที่ ปี บรรยายเรื่อง
ความเชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหาร พาณิชย์ศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม เศรษฐศาสตร์
ความสนใจ
นโยบายสาธารณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเศรษฐกิจดิจิทัล
ผลงานวิจัย
ที่ ปี ชื่องานวิจัย ประเภท ประเภท PMU ระดับ
1 2564 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย สู่การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประโยชน์สุขในระดับพื้นที่โดยการหนุนเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม PMU วช.
2 2564 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในการปฏิบัติตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิต” (พิชยา เบสท์ โปรดักท์ จำกัด) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน PMU คลีนิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี
3 2563 การขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในภาคเหนือของไทย PMU วช.
4 2563 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร PMU วช.
5 2562 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคเหนือปีที่ 2 PMU สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
6 2561 การวิเคราะห์ผลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานและแก้ปัญหางบประมาณโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ PMU มูลนิธิมั่นพัฒนา (TSDF)
7 2561 โครงการวิจัยพัฒนา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 PMU มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8 2561 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคเหนือ PMU สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
9 2561 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกในเขต จ.อุตรดิตถ์ บนวิถีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ PMU สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
10 2560 การประเมินเปรียบเทียบความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของรูปแบบการผลิตทุเรียนหลงลับแลในระบบวนเกษตรกับการผลิตเชิงเดี่ยว PMU สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
11 2560 การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยการประเมินและเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคม และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของรูปแบบการเกษตรในระบบวนเกษตรกับการผลิตการเกษตรรูปแบบอื่นเพื่อการจัดทำข้อเสนอและมาตรการทางกฎหมายและทางนโยบาย PMU สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
12 2560 การสร้างความยั่งยืนของระบบวนเกษตรต้นแบบบริเวณแหล่งต้นน้ำเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้านธุรกิจทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง PMU สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
13 2559 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการออกแบบการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับอุดมศึกษา (MOOC) รายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข PMU มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
14 2559 โครงการวิจัยและพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และจัดการเรียนการสอน MOOC รายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง PMU มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
15 2559 โครงการวิจัยการประเมินผลความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ:การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับเครือข่ายเกษตรกร องค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคี PMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 2558 โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน รายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข PMU มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
17 2558 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกำกับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียน Self-Regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN PMU กสทช.
18 2557 การส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ PMU กสทช.
19 2557 การวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงสระแก้ว ตำบลไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ PMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 2557 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ “สื่อมวลชนรุ่นใหม่” ประจำปีการศึกษา 2557 PMU กสทช.
21 2556 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนวัตกรรมการพัฒนา: กรณีศึกษา 23 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบ PMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 2556 การพัฒนาระบบการเกษตรพันธะสัญญาการปลูกอ้อยในพื้นที่แขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาชนลาว PMU สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
23 2556 การวิเคราะห์โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดพิษณุโลก PMU กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 2
24 2556 การพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมด้วยห่วงโซ่คุณค่ากลุ่มอุตสาหกรรมกาแฟ PMU กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 2
25 2556 การพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมด้วยห่วงโซ่คุณค่ากลุ่มอุตสาหกรรมกล้วยน้ำว้าแปรรูป PMU กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 2
26 2556 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานกรณีศึกษาอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง จังหวัดอุตรดิตถ์ PMU กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 2
27 2556 การพัฒนาการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (คลัสเตอร์ทอง-เงิน จังหวัดสุโขทัย) PMU กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 2
28 2555 การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา จ.อุตรดิตถ์ และ จ.พิษณุโลก PMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 2553 ประสิทธิภาพการผลิตหอมแดงของเกษตรกรพื้นที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภายใน
30 2548 รูปแบบการบริหารจัดการร้านค้าชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใน
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal)
ที่ ปี อ้างอิง ฐานข้อมูล
1 2564 พนินท์ นนโคตร .อารี วิบูลย์พงศ์ และ Sthabandith Insisienmay. "การพัฒนาระบบการเกษตรพันธสัญญาปลูกอ้อยในพื้นที่แขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาชนลาว". วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 17(1), 2566. TCI1
2 2564 พนินท์ นนทโคตร และ วีระศักดิ์ สมยานะ. "ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะกับระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของ องค์กรปกครองท้องถิ่นภาคเหนือ". วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ. 9(1). 2565. TCI1
3 2558 Villano, R., Khrueathai, P and Fleming, E. “Policy Options to Improve the Performance of Housewives’ Groups in the Cottage Food Industry in Thailand” Australasian Agribusiness Review 4(23), 2015. etc.
4 2556 Villano, R., Khrueathai, P and Fleming, E. “Does a Rising Tide Life Boats? The Case of Vertical Strategic Alliances Involving Housewives Groups in Northern Thailand”. ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting 1(1), 2013. etc.
5 2555 Phanin Khrueathai, Akarapong Untong, Mingsarn Kaosa-ard and Renato Andrin Villano. “Measuring Operation Efficiency of Thai Hotel Industry: Evidence from Meta-Frontier Analysis” Journal of European Economy, Vol. 11, 2012, p. 202-217. etc.
6 2554 อัครพงศ์ อั้นทอง พนินท์ เครือไทย และ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด. “ประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงแรมและ เกสต์เฮาส์ในประเทศไทย” วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 18(1), 2554 หน้า 44-63.. TCI1
7 2552 Nonthakhot, P. and Villano, R. “Impact of labour migration on farm efficiency: evidence from maize farmimg in northern Thailand” Asia-Pacific Journal of Rural Development 19(2), 2009. SCOPUS
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ (Proceeding)
ที่ ปี อ้างอิง
1 2556 พนินท์ เครือไทย. 2556. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนวัตกรรมการพัฒนา: กรณีศึกษา 23 อบต. ต้นแบบ ใน การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 (พ.ศ. 2556) วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
2 2555 Measuring public sector efficiency of local government services in northern Thailand: Evidence from Meta-frontier analysis. Asia-Pacific Productivity Conference July 25-27, 2012, Bangkok, Thailand.
3 2555 พนินท์ เครือไทย. 2555. ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการ 2012 วันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่.
4 2554 Nonthakhot, P, Akarapong, U. Mingsarn K. and Villano, R. Measuring Operation Efficiency of Thai Hotels Industry: Evidence from Meta-frontier Analysis. International Conference on Applied Economics, August 25-27, 2011. Perugia, Italy.
5 2553 Nonthakhot, P., Fleming, E. and Villano, R. Impact of strategic alliances on the productivity of housewives groups in northern Thailand. , in proceedings of Conference, Asia-Pacific Productivity Conference, Taipei, Taiwan, 2010.
หนังสือ
ที่ ปี ชื่อหนังสือ
1 2564 เอกสารประกอบคำสอนวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2 2564 ตำรา เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 2563 Book Chapter “การประยุกต์ปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการขับเคลื่อนอปท. ในภาคเหนือ” ในหนังสือ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย
4 2560 Book Chapter “การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับเครือข่ายเกษตรกร องค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคี” ในหนังสือโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนา
5 2559 เอกสารประกอบการสอนวิชา เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ที่ ปี ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รางวัล
ที่ ปี ชื่อรางวัล
1 2564 บุคคลากรดีเด่นด้านการจัดการศึกษา ประเภทพัฒนาสื่อการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์