ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธ

  • ตำแหน่ง:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ()
  • สังกัด:คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
  • อีเมล:-
  • เบอร์โทรศัพท์:-
ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบัน ปีที่จบ
1 ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554
2 ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2538
ประวัติการทำงาน
ที่ ทำงานในตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ปีที่เริ่มทำงาน ปีที่สิ้นสุด
1 พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2546 ปัจจุบัน
2 อาจารย์จ้างสอน วิทยาลัยการอาชีพสอง 2542 2546
3 เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท ไทยไคลสเลอร์ ออโตโมทีฟ จำกัด 2540 2542
4 อาจารย์จ้างสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 2538 2539
ความเชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหาร พาณิชย์ศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม เศรษฐศาสตร์
ความสนใจ
การประกอบการ startupDifference equations
การบริการวิชาการ
ที่ ปี หัวข้อ
ประวัติการเป็นวิทยากร
ที่ ปี บรรยายเรื่อง
ผลงานวิจัย
ที่ ปี ชื่องานวิจัย ประเภท ประเภท PMU ระดับ
1 2562 การพัฒนาแผนธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์. PMU
2 2562 ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาธนาคารขยะชุมชนคนปางต้นผึ้ง ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ PMU
3 2562 ระบบการรับรองและการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์ของทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ PMU
4 2561 ศักยภาพการจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ PMU
5 2561 การจัดการโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มมูลค่าของลางสาดจังหวัดอุตรดิตถ์. PMU
6 2560 การสื่อสารการตลาดคุณภาพทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ PMU
7 2560 การพัฒนาระบบและกลไกการจดการมาตรฐานคุณภาพทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ PMU
8 2559 การพัฒนาแผนธุรกิจและรูปแบบกลไกการตลาดโดยใช้แนวคิดกาค้าที่เป็นธรรม เพื่อลดความเสียเปรียบในห่วงโซ่อุปทานของทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ PMU
9 2559 การพัฒนารูปแบบ farmer shop ธุรกิจเพื่อสังคม กรณีศึกษาบุญดำรงค์กรีนฟาร์ม PMU
10 2559 รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการดำเนินกิจการเพื่อสังคมสำหรับหนุนเสริมระบบบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ PMU
11 2558 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน หลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ PMU
12 2558 การศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายของธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ PMU
13 2557 การจัดการแผนธุรกิจกลุ่มคลัสเตอร์ ห้อมห้อมแพร่ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ กองทุนวิจัยภายใน
14 2557 การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่ : กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอมัดหมี่กี่ล้านช้าง ตำบล นาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ กองทุนวิจัยภายใน
15 2556 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร : การจัดการแผนธุรกิจข้าวอินทรีย์ ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ PMU
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal)
ที่ ปี อ้างอิง ฐานข้อมูล
1 2563 สินีนาถ วิกรมประสิทธิและคณะ. (๒๕๖๓). การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่ : กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอมัดหมี่กี่ล้านช้าง ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. ปีที่ ๙ฉบับที่ ๑. มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓. TCI2
2 2563 สินีนาถ วิกรมประสิทธิ,สุกัญญา สุจาคำและศรีไพร สกุลพันธุ์. (๒๕๖๓). การสื่อสารการตลาดคุณภาพทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. ปีที่ ๙ฉบับที่ ๒. กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓. TCI2
3 2559 ศรีไพร สกุลพันธุ์,สินีนาถ วิกรมประสิทธิและกุลยา อุปพงษ์. รูปแบบการตลาดเพื่อสังคม : กรณีศึกษาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ ๑๑ฉบับที่ ๒กรกฏาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙. TCI2
4 2556 สินีนาถ วิกรมประสิทธิ. (๒๕๕๖). การประเมินผลชุดการเรียนรู้“เรื่อง การทำเห็ดนางฟ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เห็ดนางฟ้า. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒. กรกฏาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖. TCI2
5 2556 สินีนาถ วิกรมประสิทธิและคณะ. (๒๕๕๗). การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร : การจัดการแผนธุรกิจข้าวอินทรีย์ ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ ๙ฉบับที่ ๒. กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗. TCI2
6 2551 สินีนาถ วิกรมประสิทธิ. เทคนิคการขายและการบริการให้ลูกค้าประทับใจ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๐ - มี.ค. ๒๕๕๑. TCI2
7 2550 สินีนาถ วิกรมประสิทธิ. รู้มั้ย...การขายเริ่มต้นมาจากที่ไหน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ ต.ค. ๒๕๔๙ - มี.ค. ๒๕๕๐. TCI2
8 2549 สินีนาถ วิกรมประสิทธิ. ก้าวใหม่ก้าวไกลกับ.....นักขายมืออาชีพ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ เม.ย. - ก.ย. ๒๕๔๙. TCI2
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ (Proceeding)
ที่ ปี อ้างอิง
1 2563 เพิ่มศักดิ์ พันธุ์แตง, สุกัญญา สุจาคำ, สินีนาถ วิกรมประสิทธิ และภาศิริ เขตปิยรัตน์. รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการดำเนินกิจการเพื่อสังคม สำหรับหนุนเสริมระบบริหารจัดการขยะและชุมชนแบบมีส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการวิชาการ ๒๐๒๐ : ศาสตร์พระราชากับการพัฒนางานวิจัยภายใต้การเปลี่ยนแปลง. วันที่ ๗ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
2 2562 ภาศิริ เขตปิยรัตน์,สินีนาถ วิกรมประสิทธิ,วิสุทธิ์ สุขบํารุง,สุกัญญา สุจาคํา, ธิดารัตน์ เหมือนเดชา,เพิ่มศักดิ์ พันธุ์แตง,นันท์มนัส หอมเพียงและกรรมณิการ์ ธรรมสรางกูร. การพัฒนาแผนธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ TheTH Engagement Thailand Annual Conference ๒๐๑๙พันธกิจสัมพันธุ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ ๓-๕กรกฎาคม๒๕๖๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ๕๓-๖๑.
3 2562 วริศรา ดวงตาน้อย,สุพรรษา จิตต์มั่น,วรพรรณ รัตนทรงธรรม,ตุลาพร จันทร์กวีกรรณิการ์ ธรรมสรางกูร,สินีนาถ วิกรมประสิทธิ, ศรีไพร สกุลพันธุ์และวิสุทธิ์ สุขบํารุง. ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาธนาคารขยะชุมชนคนปางต้นผึ้ง ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ The6TH Engagement Thailand Annual Conference ๒๐๑๙พันธกิจสัมพันธุ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ ๓-๕ กรกฎาคม
4 2561 วิสุทธิ์ สุขบำรุง, สินีนาถ วิกรมประสิทธิ, ธิดารัตน์ เหมือนเดชาและสุกัญญา สุจาคำ. ศักยภาพการจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏอุตรดิตถ์วิจัย ๒๕๖๑ วันที่ ๒-๓สิงหาคม ๒๕๖๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ๔๖๙-๔๘๓.
5 2560 ภาศิริ เขตปิยรัตน์,สินีนาถ วิกรมประสิทธิและคณะ. (๒๕๖๐). การศึกษาช่องทางการจัดหน่ายของธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้" The 5th National & International Conference Business Administration ๒๐๑๗. “Digital Economy Thailand ๔.๐” วันที่ ๙-๑๐มีนาคม ๒๕๖๐. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่.
6 2560 ศรีไพร สกุลพันธุ์, เจษฏา มิ่งฉาย, สินีนาถ วิกรมประสิทธิ และวริศรา ดวงตาน้อย. รูปแบบห่วงโซ่อุปทานธุรกิจเกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมบุญดำรงกรีนฟาร์ม จังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ “วิทยาการจัดการวิชาการ ๒๐๑๗: การวิจัยยุคประเทศไทย ๔.๐” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
7 2557 อิราวัฒน์ ชมระกา, สินีนาถ วิกรมประสิทธิและธิดารัตน์ เหมือนเดชา. (๒๕๕๗). การศึกษาพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร:การจัดการแผนธุรกิจข้าวอินทรีย์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
8 2553 Watchraporn Areerattanasak,SineenatVikromprasit, ThanyaJantrong, ParsiriKhetpiyarat, and UsaneeMarkprayoon. (2012). Guideline for Tourism Executive Management at Poo-Soi-Down National Park,Uttaradit. International Conference The Inter-University Cooperation Program "ASEAN Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability" Venue : Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea ChiangriaRajabhat University Thailand, The Institute of International Education, Kyung He
9 2552 สินีนาถ วิกรมประสิทธิ. (๒๕๕๒). การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาวิชาการบริหารการตลาดที่เอื้อต่อวิสาหกิจชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมวิชาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ ๕. ๑-๒สิงหาคม ๒๕๕๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
หนังสือ
ที่ ปี ชื่อหนังสือ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ที่ ปี ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รางวัล
ที่ ปี ชื่อรางวัล