อาจารย์สุโรจน์ ศุภศิริภิญโญ

  • ตำแหน่ง:อาจารย์
  • สังกัด:คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
  • อีเมล:suroj.sup@live.uru.ac.th
  • เบอร์โทรศัพท์:0898586905
ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบัน ปีที่จบ
1 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2543
ประวัติการทำงาน
ที่ ทำงานในตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ปีที่เริ่มทำงาน ปีที่สิ้นสุด
ประวัติการเป็นวิทยากร
ที่ ปี บรรยายเรื่อง
ความเชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหาร พาณิชย์ศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม เศรษฐศาสตร์
ความสนใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลงานวิจัย
ที่ ปี ชื่องานวิจัย ประเภท ประเภท PMU ระดับ
1 2551 :การสร้างตัวแบบหลักประกันในการดำเนินชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :กรณีศึกษาแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลอุตรดิตถ์ PMU
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal)
ที่ ปี อ้างอิง ฐานข้อมูล
1 2563 เรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรใหญ่ทั้ง 3 ประเภท ระหว่างการใช้ตัวชี้วัดการจัดสรรทรัพยากรตามแนวคิดในปรัชญาทุนนิยมเสรี กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง TCI
2 2555 ศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล้อง หรือขัดแย้งกันระหว่างกระบวนการในการวัด และประเมินตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแบบ สมศ. กับหลักการประมวลผลที่ถูกต้องตรงตามประเภทของข้อมูล TCI
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ (Proceeding)
ที่ ปี อ้างอิง
1 2563 เรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรใหญ่ทั้ง 3 ประเภท ระหว่างการใช้ตัวชี้วัดการจัดสรรทรัพยากรตามแนวคิดในปรัชญาทุนนิยมเสรี กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือ
ที่ ปี ชื่อหนังสือ
1 2563 เอกสารประกอบการสอน "หลักเศรษฐศาสตร์"
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ที่ ปี ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1 2563 หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน “การวัด และประเมินทางเศรษฐศาสตร์ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับการจัดสรรทรัพยากรใหญ่ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรคน และทรัพยากรที่คนสร้างขึ้น”
2 2562 หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน “กระบวนการการสรุปและจัดระเบียบของคำๆเดียวกัน ที่มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย และ/หรือ การแสดงความคิดเห็นในเรื่องๆเดียวกันที่หลากหลายอย่างเป็นระบบระเบียบโดยคงสาระสำคัญของคำๆนั้นไว้”
3 2558 หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน “ความหมายของระยะห่างระหว่างกลุ่ม ที่เป็นคุณลักษณะสำคัญในการจัดประเภทข้อมูล”
รางวัล
ที่ ปี ชื่อรางวัล