ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน

  • ตำแหน่ง:ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • สังกัด:คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
  • อีเมล:cchangrian@gmail.com
  • เบอร์โทรศัพท์:0629897991
ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบัน ปีที่จบ
1 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557
2 ปริญญาเอก Ph.D. (Development Administration) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 2553
3 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541
4 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ประมง: วิทยาศาสตร์ทางทะเล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536
ประวัติการทำงาน
ที่ ทำงานในตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ปีที่เริ่มทำงาน ปีที่สิ้นสุด
1 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2558 2564
2 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2556 2557
3 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2553 2555
4 หัวหน้าโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2543 2546
5 หัวหน้าประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2542 2542
ประวัติการเป็นวิทยากร
ที่ ปี บรรยายเรื่อง
ความเชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหาร พาณิชย์ศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม เศรษฐศาสตร์
ความสนใจ
-
ผลงานวิจัย
ที่ ปี ชื่องานวิจัย ประเภท ประเภท PMU ระดับ
1 2562 โครงการวิจัยเรื่องการประเมินเส้นทางผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัยในระบบวนเกษตรบนทิวเขาฝีปันน้ำตะวันออก จ. อุตรดิตถ์ (นักวิจัย) PMU สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2 2560 โครงการวิจัยเรื่องการประเมินผลตอบแทนทางสังคมการผลิตทุเรียนหลงลับแลในระบบวนเกษตรเปรียบเทียบระบบการผลิตเชิงเดี่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ (นักวิจัย) PMU สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3 2559 โครงการส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ (นักวิจัยร่วม) PMU กสทช.
4 2558 โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน รายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข (นักวิจัยร่วม) PMU มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5 2558 โครงการวิจัยการสร้างความเข้าใจและการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ (นักวิจัยร่วม) PMU กสทช.
6 2557 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ “สื่อมวลชนรุ่นใหม่” ประจำปีการศึกษา 2557 (นักวิจัยร่วม) PMU กสทช.
7 2557 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกำกับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรม และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียน Self-Regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN (นักวิจัยร่วม) PMU กสทช.
8 2557 รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) ภายใน
9 2556 โครงการวิจัยตรวจสอบคุณสมบัติ ปัจจัยความพร้อมของชุมชนในการดำเนินการสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย (นักวิจัยร่วมกับ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) PMU กสทช.
10 2556 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ปี พ.ศ. 2556-2557 (นักวิจัย) PMU กสทช.
11 2556 โครงการวิจัย“การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (ทอง-เงิน) จ.สุโขทัย ปี 2556 (นักวิจัยร่วม) PMU สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
12 2555 รูปแบบการจัดการกองทุนชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษา ตําบลวังกะพี้ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผู้ร่วมวิจัย) ภายใน
13 2554 การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก (ผู้ร่วมวิจัย) PMU ทุนอุดหนุนแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
14 2554 โครงการติดตามผลและการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2552 และ 2553 (ผู้ร่วมวิจัย) PMU ทุนวิจัยสถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี
15 2553 ความสุขของคนไทยในเขตชนบท (ผู้ร่วมวิจัย) PMU ทุนอุดหนุนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
16 2553 ความสุขและปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในตำบล นานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผู้วิจัย) (ทุนอุดหนุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) ภายใน
17 2551 การตลาดผลไม้ที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดอุตรดิตถ์และความเชื่อมโยงของราคาในตลาดกลาง (ผู้วิจัย) PMU ทุนอุดหนุนเครือข่ายกายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal)
ที่ ปี อ้างอิง ฐานข้อมูล
1 2563 Chichaya Changrian, Thavatchai Phimpho, Sukajiradet Alongkorn. “An Assessment of Social Return on Investment Comparing Agroforestry System to Monocropping System in Uttaradit Province Thailand”, which has been accepted and will be published in of JOEBM. Journal of Economics, Business and Management (JOEBM) Vol. 8, No. 3, August 2020. etc.
2 2559 รดี ธนารักษ์, พนินท์ เครือไทย และ ชิชญาสุ์ ช่างเรียน. 2559. การรับรู้และความตระหนักในเรื่องจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน หน้า 83-102. etc.
3 2557 สำราญ เชื้อเมืองพาน เจษฏา มิ่งฉาย และชิชญาสุ์ ช่างเรียน. 2557. การพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 9 (พิเศษ1) เม.ย-มิ.ย. etc.
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ (Proceeding)
ที่ ปี อ้างอิง
1 2562 นำเสนองานวิจัย (นานาชาติ) “An Assessment of Social Return on Investment Comparing Agroforestry System to Monocropping System in Uttaradit Province Thailand”2019 the 10th International Conference on Economics, Business and Management (ICEBM 2019) at Wasada University, Japan.
2 2562 นำเสนองานวิจัย (นานาชาติ) “Knowledge transfer and Adding Value of Coffee Flowers and Peels in Agroforestry: A case study of farmers in Uttaradit Province, Thailand” REVIEW OF SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES-RSEP 16th RSEP International Economics &Social Sciences Conference proceedings page 1-10. ISBN: 978-605-06961-0-3
3 2558 นำเสนองานวิจัย (นานาชาติ) Acknowledgement and Awareness of Professional Ethics of Communication Arts Students program in Broadcasting and Television, Rajabhat Universities in the Lower Northern Parts of Thailand. 11st International Conference on Humanities and Social Sciences at Khon khae University. 26-27 November , 2015
4 2558 นำเสนองานวิจัย (นานาชาติ) Community radio and building social capital 11st International Conference on Humanities and Social Sciences at Khon khae University. 26-27 November , 2015
5 2557 นำเสนองานวิจัย (นานาชาติ) ภาคภาษาไทย Criteria Inspection and Capacity Conditions of Communities in Operating Community Radio Stations in Thailand: Case Study of Central Thailand. 10th International Conference on Humanities and Social Sciences at Khon khae University. 20-21 November , 2014
6 2555 นำเสนองานวิจัย (ชาติ) เรื่อง ความสุขของชาวนาในแง่มุมเชิงคุณภาพ: กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการ 2012 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
7 2554 นำเสนองานวิจัย (นานาชาติ) เรื่อง Sources of Urban Household Heads’ Happiness in Uttaradit Province: A Qualitative Approach. ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Regional Stability through Economic, Social and Environmental Development in the Greater Mekong Sub-region and Asia-Pacific hosted by University of Kelaniya, Sri Lanka and Chiang Rai Rajabhat University, Thailand.
8 2553 นำเสนอโครงร่างงานวิจัย เรื่อง ความสุขและปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในตำบล นานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการ เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์คุณภาพงานวิจัย
9 2553 นำเสนองานวิจัย (นานาชาติ) เรื่อง Happiness and its influencing factors among rural household heads of Thailand. ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Toward Enhancement of Economic, Social, Technological and Environmental Development for Welfare Implications in Asia-Pacific hosted byUniversitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia and Chiang Rai Rajabhat University, Thailand.
10 2553 นำเสนองานวิจัย (นานาชาติ) เรื่อง Happiness and its influencing factors among household heads: The empirical data in urban areas of Thailand. ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Academy of Business and Economics, The United State.
หนังสือ
ที่ ปี ชื่อหนังสือ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ที่ ปี ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รางวัล
ที่ ปี ชื่อรางวัล
1 2562 นำเสนองานยอดเยี่ยม “An Assessment of Social Return on Investment Comparing Agroforestry System to Monocropping System in Uttaradit Province Thailand”2019 the 10th International Conference on Economics, Business and Management (ICEBM 2019) at Wasada University, Japan.
2 2555 บทความทางวิชาการให้เป็นผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการดีเด่น (The Best Practice Awards) เรื่อง Happiness and its influencing factors among rural household heads of Thailand. ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง Regional Stability through Economic, Social and Environmental Development in the Greater Mekong Sub-region and Asia-Pacific, At Cinnamon Grand Hotel, Colombo, Sri Lanka (Inter-University Cooperation Program between University of Kelaniya and ChiangRai Rajabhat University, Thailand (2554)