อาจารย์อลงกรณ์ สุขจีรเดช

  • ตำแหน่ง:อาจารย์
  • สังกัด:คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
  • อีเมล:sukchiradet10@gmail.com
  • เบอร์โทรศัพท์:0839502020
ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบัน ปีที่จบ
1 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541
ประวัติการทำงาน
ที่ ทำงานในตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ปีที่เริ่มทำงาน ปีที่สิ้นสุด
1 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2541 2574
ประวัติการเป็นวิทยากร
ที่ ปี บรรยายเรื่อง
ความเชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหาร พาณิชย์ศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม เศรษฐศาสตร์
ความสนใจ
การจัดการ การจัดการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ผลงานวิจัย
ที่ ปี ชื่องานวิจัย ประเภท ประเภท PMU ระดับ
1 2551 การวิเคราะห์สาขาเศรษฐกิจหลักและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใน
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal)
ที่ ปี อ้างอิง ฐานข้อมูล
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ (Proceeding)
ที่ ปี อ้างอิง
หนังสือ
ที่ ปี ชื่อหนังสือ
1 2551 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ที่ ปี ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รางวัล
ที่ ปี ชื่อรางวัล